Ledsagelsesordninger


Man kan søge om ledsageordning jvf. forskellige paragraffer.

Efter servicelovens § 97 skal kommunalbestyrelsen tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevneunder, der er under  folkepensionsalderen - dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Hvis du er født før 1. juli 1960, vil du således have mulighed for at få tilkendt ledsagelse efter § 97 frem til du fylder 67 år, selv om folkepensionsalderen for dig er under 67 år (65-66½ år). Ledsageordningen skal ses som et led i bestræbelserne på at øge mulighederne for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse hos borgere med handicap. Betingelserne er: At du ikke kan færdes alene uden for hjemmet.. At du kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. At du kan give udtryk for – ikke nødvendigvis verbalt – et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter. At du er bevidst om indholdet i aktiviteten.

Timerne i ordningen kan spares op over 6 måneder, dvs. at vil man gerne have sin ledsager med på ferie til udlandet er dette også en mulighed (for kortere ferier op til en måned). Det kan være svært at få en ledsager, selvom man er bevilget timerne, idet kommunerne sjældent råder over tilstrækkeligt mange ledsagere, så det kan være en god ide, hvis man selv kan finde en.

Se mere på Dansk Handicapforbunds hjemmeside


For børn mellem 12 og 18 år gæler Lov om social service § 45: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse for hjemmeboende unge under 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne


Socialpædagogisk ledsagelse efter § 85

Kommunen skal efter §85 tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer som vore børn. I ptk. 25 i loven er det anført: ....Efter omstændighederne vil socialpædagogisk bistand efter §85 kunne bestå af ledsagelse, både når der er tale om individuelle og fælles aktiviteter, herunder fritids- og kulturtilbud, aktiviteter af social karakter, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse o.lign. Der er i princippet ingen øvre grænse for, hvor mange timer der kan bevilges socialpædagogisk bistand efter §85, det afhænger af kommunens serviceniveau, og af borgerens konkrete behov. Og det afhænger altså ikke af, om der allerede findes et socialpædagogisk tilbud i boligen. Det er i øvrigt en udbredt misfortolkning, at socialpædagogisk ledsagere ikke kan medbringes til udlandet. Denne fejlfortolkning har ministeren forsøgt at udrydde.


Man kan altså sige, at principielt, kan man - hvis man får afslag på ledsagelse jvf. §97 pga. et socialpædagogisk behov - så bør man sikre sig, at kommunen har vurderet ansøgningen jvf. §85 - socialpædagogisk ledsagelse.


Problemer med fortolkning og serviceniveau.

Praksis i kommunerne er desværre sådan, at serviceniveaet er faldende på ledsagelse, hvilket betyder, at det er svært at få ledsagelse til ferier, men især ledsagelse til fritidsaktiviteter. Og det derfor kan være sådan at familien i praksis må agerer som gratis ledsager.

Du kan også finde mere på DUKH's hjemmeside

Eller i LEV-bladet fra december 2014 ligesom Socialminister Manu Sareen d. 5. januar 2015 sendte en præcisering til samtlige kommunalbestyrelser om, at overholde reglerne for fordeling i de implicerede ledsageordninger. Læs brevet her. KL svarede igen med, at de ikke agter at foretage sig yderligere - det er kommunernes eget valg, hvor de lægger serviceniveauet. Læs mere her

Læs mere om Ruderdals tilbud her


Endelig er der også mulighed for det, der hedder BPA (borgerstyret personlig assistance), jvf. Serviceloven §95 og §96.

Læs mere her i DUKH's lovguide

Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte