Arbejde og forsørgelsesmuligheder


Unge og voksne med særlige behov, har ligeså mange drømme om job, som alle andre. Det er bare ikke altid, det lige er så nemt at få.

Når du er ung med handicap, kan du være berettiget til forskellige tilbud og få udbetalt flere forskellige former for ydelser til forsøgelse alt efter situationen.


Ordinært arbejde med løntilskud:

Et ordinært arbejde er en mulighed - formentlig for de få.


LEV har et jobprojekt som kaldes KLAP som er støttet via Sats-midlerne (40 mill. fra 2014-18). Projektet handler målrettet om at matche mennesker med udviklingshæmning med reelle jobmuligheder, så dem, der har lysten og evnerne, kan prøve kræfter med et arbejdsmarked uden for det beskyttede værksted.


Erfaringerne fra KLAP har vist, at virksomhederne i Danmark gerne vil have medarbejdere med udviklingshæmning ansat i job med løntilskud. Men erfaringerne har også vist, at det er svært at skabe koblingen mellem virksomheden og den enkelte potentielt kommende medarbejder med udviklingshæmning.

Et af hovedproblemer har nemlig været, at der har manglet en ordentlig formidling af både jobs og arbejdskraft.

KLAP har udviklet en måde til at skabe et godt og brugbart match, som blandt andet gør, at borgeren ved, hvad der forventes fra virksomheden - og virksomheden ved, hvilke arbejdsopgaver de kan forvente at få løst.


Kontant-/uddannelseshjælp:

I visse situationer kan du være henvist til at søge kontant-/uddannelseshjælp. Som hovedregel er du dog ikke berettiget til hjælpen, hvis du har formue på mere end kr. 10.000,-. Formuen kan f.eks. være en børneopsparing på mere end kr. 10.000,- som du har fået udbetalt.


Jobafprøvning:

Når du er fyldt 18 år, kan det også være på sin plads at finde ud af, hvad dit handicap betyder for dine muligheder på arbejdsmarkedet. Denne afklaring af din arbejdsevne kan ske igennem arbejdspraktik samt korterevarende, afklarende og opkvalificerende kurser. Målet er at finde ud af, om du kan arbejde på almindelige vilkår, eller om du har begrænsninger i din arbejdsevne, der peger på revalidering, et fleksjob, et ressourceforløb eller evt. en førtidspension. Tilbud om afprøvning gives af kommunens jobcenter. Imens man er i arbejdsprøvning modtager man kontanthjælp.


Fleksjob:

Hvis afprøvningen viser, at arbejdsevnen er varigt og væsentligt nedsat, kan du komme i betragtning til et fleksjob. I et fleksjob bliver skånebehov tilgodeset, så arbejdsevnen bliver udnyttet bedst muligt. Man får løn fra arbejdsgiveren for det arbejde, man udfører. Kommunen supllerer lønnen med et fleksløntilskud.


Førtidspension:

I følge den ny lov om førtidspension skal det ikke længere være muligt, at opnå førtidspension for personer under 40 år. Man vil  med lovgivningen forebygge, at mennesker passivt parkeres på forsørgelse i årevis.


Intentionen med den nye lovgivning har imidlertid aldrig været at personer, der åbenlyst ikke vil kunne erhverve arbejdsevne og mulighed for selvforsørgelse, dvs. personer med en varigt nedsat funktionsevne f.eks. personer med udviklingshæmning, ikke skal kunne tilkendes pension fra det fyldte 18. år som tidligere. Mange kommuner har dog tolket det anderledes, og det har således i lang tid været utrolig svært at få tilkendt en førtidspension på trods af en varig nedsat funktionsevne.


11. september 2014 kom der derfor en ny vejledning på området. Og med disse håber LEV, at kommunerne ændrer praksis. Læs LEV's artikel af 6. oktober 2014 herom.


Uanset den nye vejledning, er dog alligevel en god ide, at forberede sig grundigt inden man indleder en pensionssag og sørge for, at dokumentationen er i orden dvs., at man f.eks. har sørget for at vedlægge en aktuel psykologisk vurdering fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning måske i form af en WISC undersøgelse, eller vedlægge en § 50 børnefaglig undersøgelse fra ens sagsbehandler. Som forældre til et barn med udviklingshandicap er det en god ide at være på forkant og allerede i årene op mod en evt. pensioneringen, at være opmærksom på at få udarbejdet og indsamlet relevant materiale.


Se LEVs rådgivning og guide til ansøgning om førtidspension samt vejledning til dokumentationskrav. Prøv f.eks. deres interaktive guideModtager den unge førtidspension er det dermed også en mulighed at arbejde på et beskyttet værksted. I Rudersdal Kommune findes Værkstederne ved Rude Skov.

Værkstederne tilbyder beskyttet beskæftigelse i form af opgaver for det private arbejdsmarked, egne produktioner og mere fritidsorienterede beskæftigelsesformer. Der er mulighed for at blive tilknyttet forskellige værksteder som fx gartneri, træbearbejdning, smykkeværksted, tekstilværksted, glaskunst, medieværksted og lysestøberi.Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte