Lovgrundlag


Som forældre til et barn med særlige behov kan det være en rigtig god idé, at sætte sig ind i lovgivningen - ja, vi må nok sige, at det faktisk er en nødvendig ting at gøre.


Og der er flere lovgivninger, som er relevante. Især Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven og Offentlighedsloven.

Retssikkerhed handler grundlæggende om, hvorvidt borgerne får det, som politikerne har besluttet, at de har ret til at få. I hvert møde med en bevilgende myndighed og i hver enkeltsag er der potentielt risiko for, at retssikkerheden ikke opretholdes.

Forvaltningsloven indeholder regler om borgernes retsstilling overfor den offentlige forvaltning herunder kommunen, hvad angår vejledning, inhabilitet, partshøring, begrundelse for afgørelser, parternes aktindsigt, tavshedspligt og oplysning om ankemuligheder.

Offenlighedsloven regulerer bl.a. adgangen til aktindsigt i din sag.


Det er værd at bemærke at en stor del af det, som Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) rådgiver om, er mere formelle sagsbehandlingsregler, der handler om, hvordan en sag skal behandles, og hvordan en kommune bør optræde i forhold til borgeren, f.eks.: Krav om saglighed i forvaltningen, regler om inhabilitet og tavshedspligt, sagsbehandlingstid, aktindsigt, partshøring, begrundelse og klagevejledning.


De fleste af sagsbehandlingsreglerne fremgår af retssikkerhedsloven og forvaltningsloven. Her finder du mere information.

Den lov, der vedrører vores område, er primært Lov om Social Service, også kaldet Serviceloven. Der kommer hele tiden opdateringer i form af nye bekendtgørelser, vejledninger osv. Vi henviser derfor eventuelt interesserede til selv at søge på retsinformation.dk. Under feltet ”Nyeste Regler” kan man fx vælge området "Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold", som vores område hører under. Hvis man vil have lidt starthjælp til at søge på retsinformation, kan man henvende sig til bestyrelsen.

Det er værd at fremhæve disse tre § i Serviceloven:

§41 om merudgiftsydelse. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet skriver  om  merudgiftsydelser

§42 om tabt arbejdsfortjeneste.  Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet skriver om tabt arbejdsfortjeneste

§52 om  aflastning som berører vore medlemmer. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet skriver om aflastning


FN's handicapkonvention

Danmark har i 2009 ratificeret FN’s handicapkonvention, der trådte i kraft her i landet den 23. august 2009.

Konventionen indeholder nogle generelle principper, som blandt andet omfatter:

- Frihed til at træffe egne valg og være uafhængig af andre personer

- Ikke-diskrimination

- Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet

- Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en del af den menneskelige mangfoldighed


Det er usikkert, hvor tæt den danske regering følger konventionen, idet der også følger økonomiske  forpligtelser i kølvandet på konventionen. Senest i efteråret 2014 var regeringen til "eksamen" i Genéve, og Danmark dumpede på 30 punkter.

Ikke mindst i forhold til to spørgsmål med særlig betydning i forhold til mennesker med udviklingshæmning, nemlig "De nye store institutioner" og værgemålslovens betydning for stemmeretten" blev der rejst kritik.  Flere af komitémedlemmernes spørgsmål var meget kritiske over for, at Danmark tilsyneladende er i gang med at genopføre fortidens store centralinstitutioner til mennesker med handicap i form af institutionslignende bebyggelser med 60, 80 eller ligefrem 100 beboere på samme matrikel. Ligesom der er planer om dette i Rudersdal Kommune. Du kan læse mere herom på LEV's hjemmeside.

Du kan læse FN-konventionen her - den findes også i en læs-let udgave.

Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte